ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

English Privacy Policy (below)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ATMONLINE.VN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (“Điều khoản”) này đưa ra những điều khoản về việc sử dụng dịch vụ và hợp tác giữa ATMONLINE.VN (“Chúng tôi”) và Khách hàng liên quan đến website atmonline.vn được cung cấp bởi Chúng tôi. Khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung của Điều khoản này và các chỉnh sửa sửa bổ sung trong tương lai (nếu có). Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

 • ĐIỀU 1. QUY ĐỊNH CHUNG

  • 1.1. “Khách hàng” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua trang web atmonline.vn 1.2. Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Website, Khách hàng đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo Điều khoản này của chúng tôi. Khi Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và hình ảnh cho Chúng tôi nghĩa là Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, qua đó, cho phép Chúng tôi cùng các đối tác của Chúng tôi sử dụng các thông tin và hình ảnh đó để phục vụ các mục đích nêu tại Điều 2 của Chính sách quyền riêng tư, thông qua bất kỳ các phương tiện nào. 1.3. Bằng việc sử dụng Website, Khách hàng cam kết rằng Khách hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Chúng tôi và/hoặc các đối tác của Chúng tôi theo các chính sách nội bộ của Chúng tôi và chính sách của các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 1.4. Chúng tôi có toàn quyền quyết định về việc thay đổi và/hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Website, cũng như thay đổi các Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào. Nếu Khách Hàng không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào, những nội dung thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ này xem như đã được chấp thuận và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Website. Dịch vụ được bạn sử dụng thông qua Website sẽ được thay đổi và cập nhật theo đó. 1.5. Bằng việc điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua Website, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Khách hàng đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa Khách hàng và Chúng tôi/các đối tác của Chúng tôi. Theo đó, Khách hàng chấp thuận để Công ty và các đối tác của Chúng tôi gửi thông tin và hình ảnh của Khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến yêu cầu của Khách hàng. Khách hàng cũng chấp thuận để Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi liên lạc với Khách hàng hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào bằng cách sử dụng thông tin Khách hàng đã cung cấp để thực hiện các hàng động nhằm mục đích phục vụ cho việc thực hiện thoả thuận. 1.6. Khách hàng đồng ý tiếp nhận tất cả các thông tin quảng cáo về sản phẩm, chính sách của Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi theo từng thời kỳ liên quan đến dịch vụ, trên tất cả các phương tiện quảng cáo, không giới hạn số lượng và dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định của pháp luật hiện hành. 1.7. Bằng việc gửi và lưu thông tin và hình ảnh của mình trên Website, Khách hàng đã cho phép Chúng tôi lưu giữ và bằng cách khác xử lý các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email và bằng cách khác liên hệ với Khách hàng để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Khách hàng về yêu cầu của Khách hàng. Khi yêu cầu dịch vụ được cung cấp bởi Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi, Khách hàng đã cam kết rằng tất cả các thông tin Khách hàng đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp, đảm bảo cho Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi không bị tranh chấp, khiếu nại và khiếu kiện về thông tin của Khách hàng trong mọi trường hợp. 1.8. Chúng tôi không đảm bảo rằng Website và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Chúng tôi cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của Website này sẽ không bị gián đoạn, chậm trễ, bị lỗi, bị mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. 1.9. Website của chúng tôi là một platform (nền tảng) tiếp thị tạo ra các đầu mối Khách hàng có nhu cầu vay tiền với các đối tác cho vay. Chúng tôi không phải là bên cho vay và không ra quyết định cấp khoản vay, vì vậy chúng tôi không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của chúng tôi là tư vấn các đặc tính của khoản vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • ĐIỀU 2. CÁC THỎA THUẬN HOẶC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VỚI CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • 2.1. Các điều khoản tại các hợp đồng dưới đây cùng với (i) yêu cầu của Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp bởi chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi và (ii) chấp thuận cung cấp dịch vụ của chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi sẽ tạo thành hợp đồng hoàn chỉnh và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách Hàng và Chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi. Các Hợp đồng bao gồm: Hợp đồng vay cầm cố. Hợp đồng gửi giữ tài sản. Hợp đồng dịch vụ tư vấn. Các phụ lục của các hợp đồng trên (nếu có). 2.2. Các Hợp đồng mà Khách hàng giao kết với Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi được đăng tải trên tài khoản cá nhân Khách hàng. Bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân mà Chúng tôi đã tạo cho Khách hàng khi Khách hàng đăng ký dịch vụ thành công, Khách hàng có thể xem, tải xuống các Hợp đồng của mình bất kỳ lúc nào. Theo đó, Khách Hàng tại đây đồng ý rằng, trong thời gian 24 giờ làm việc kể từ khi giao kết Hợp đồng, nếu Khách Hàng không có phản hồi về hợp đồng, Khách Hàng cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp liên quan đến nội dung liên quan đến các Hợp đồng cũng như phương thức giao kết Hợp đồng.

 • ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC XÁC LẬP GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

  Bằng nhấn gửi yêu cầu và đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng bạn đã thực hiện yêu cầu thực hiện một giao dịch điện tử và/hoặc sử dụng dịch vụ do Chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp (bao gồm, nhưng không giới hạn, dịch vụ tư vấn của chúng tôi hoặc dịch vụ cho vay của đối tác của chúng tôi) (“Yêu Cầu Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

  3.1. Các hợp đồng được ký kết giữa Khách hàng và các bên tương ứng (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi) sẽ có hiệu lực toàn bộ kể từ thời điểm Chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi (phụ thuộc vào từng hợp đồng) đồng ý yêu cầu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng việc gửi Thông báo đến Khách hàng qua tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đăng ký, hoặc giải ngân Khoản Vay/bắt đầu sử dụng dịch vụ. Khoản Vay sẽ được giải ngân cho Khách Hàng theo đó. Bằng việc giao kết hợp đồng theo quy định tại khoản này, Khách Hàng theo đây cam kết đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với hợp đồng này cũng như tất cả các nội dung và hình thức thể hiện trong các văn bản được Chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi gửi cho Khách Hàng thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch. 3.2. Vı̀ mục đı́ch của việc thực hiện các Hợp đồng này, “Thông Báo” có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi gửi cho Khách hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều khoản sử dụng và các Hợp Đồng, được thực hiện qua hı̀nh thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “ATM ONLINE” (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của Chúng tôi trong từng thời kỳ) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Chúng tôi (hoặc số điện thoại khác có thể được Chúng tôi hoặc nhà cung cấp khác được chỉ định thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên website https://atmonline.vn (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng mà Khách hàng đã cung cấp. Khách Hàng theo đây xác nhận chấp thuận chịu sự ràng buộc và tuân thủ theo các Thông Báo trong mọi trường hợp. Trong trường hợp Thông Báo vı̀ lý do nào đó có thể có một hoặc một vài thông tin bị lỗi và/hoặc sai sót, Chúng tôi bảo lưu quyền đı́nh chı́nh, chỉnh sửa lại thông tin đó bằng việc gửi một Thông Báo khác đến Khách Hàng trong thời hạn hợp lý sau đó. 3.3. Tùy thuộc vào lựa chọn của Khách hàng, Khách hàng có thể đăng ký với Chúng tôi/Đối tác do Chúng tôi chỉ định về phương thức đăng ký giao dịch để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng và dịch vụ của Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin Khách hàng đã cung cấp tại phần thông tin các bên của Hợp Đồng này. Theo đó, bất kỳ Thông Báo nào do Chúng tôi và/hoặc bên thứ ba do Chúng tôi chỉ định gửi tới Khách Hàng liên quan đến dịch vụ bằng “Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch” sẽ được coi là đã gửi cho Khách hàng kể từ thời điểm khi cuộc điện thoại/tin nhắn/thư điện tử (email) của Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách hàng mà Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp gì về sau. 3.4. Khách hàng xác nhận đã sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của Chúng tôi/Đối tác do Chúng tôi chỉ định cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách hàng. Mã OTP đã được Chúng tôi/Đối tác do Chúng tôi chỉ định gửi qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký với Chúng tôi/Đối tác do Chúng tôi chỉ định. Khách hàng miễn trừ cho Chúng tôi mọi thiệt hại xảy ra nếu Chúng tôi sử dụng mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch (như định nghĩa dưới đây) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra khi sử dụng mã OTP này. Mã OTP này sẽ có hiệu lực để đồng xác thực cho các Hợp đồng quy định tại Điều 2 của Điều khoản này. Đồng thời, mã OTP này cũng được xem là chữ ký xác nhận của Khách hàng trên Sổ theo dõi cầm đồ và/hoặc các giấy tờ lưu trữ khác.

 • ĐIỀU 4. GIÁM SÁT

  • 4.1. Chúng tôi sẽ tự thực hiện công tác giám sát để xác định Khách hàng có sử dụng Các dịch vụ tuân theo qui định của Thỏa thuận, quy định của Chúng tôi/đối tác và quy định của pháp luật hiện hành hay không.
  • 4.2. Trường hợp qua việc giám sát, Chúng tôi xác định rằng Khách hàng có các hành động vi phạm Thỏa thuận hay các hành động bất hợp pháp, quy định của Chúng tôi/đối tác, hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Chúng tôi/Bên thứ ba khác hoặc các hành động có tính chất tương tự (sau đây gọi chung là “Hành vi vi phạm”), Chúng tôi có thể từ chối cung cấp dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước cho Khách hàng.
  • 4.3. Trường hợp qua việc giám sát, Khách hàng bị phát hiện thực hiện Hành vi vi phạm, Chúng tôi có quyền yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại nếu Chúng tôi hay Bên thứ ba liên quan chịu tổn thất do Hành vi vi phạm của Khách hàng. Thêm vào đó, nếu Hành vi vi phạm của Khách hàng có tính chất nguy hiểm và cố ý, Chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp như khởi kiện đối với Khách hàng.
 • ĐIỀU 5. BẢO TRÌ CÁC DỊCH VỤ

  Việc bảo trì Các dịch vụ có thể được thực hiện định kì hoặc không theo định kì. Khách hàng cam kết không khiếu nại về việc tạm ngưng Các dịch vụ hay các tổn thất phát sinh trong thời gian bảo trì.

 • ĐIỀU 6. THÔNG BÁO, THAY ĐỔI THÔNG TIN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

  • 6.1. Trường hợp Khách hàng không sử dụng được dịch vụ hay nhận thấy các vấn đề khác có liên quan đến dịch vụ, Khách hàng cần thông báo ngay cho Chúng tôi.
  • 6.2. Trường hợp có thay đổi về thông tin đăng kí sử dụng dịch vụ, Khách hàng thông báo cho Chúng tôi để thay đổi thông tin đăng kí của mình. Nếu nảy sinh vấn đề bắt nguồn từ việc Khách hàng không thông báo để thay đổi thông tin, Khách hàng tự chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để xử lý vấn đề, Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm nào.
  • 6.3. Trường hợp Chúng tôi xác định rằng nội dung của ý kiến phản hồi của Khách hàng không phù hợp, Chúng tôi có toàn quyền bác bỏ ý kiến phản hồi nêu trên.
 • ĐIỀU 7. QUẢN LÝ TÊN TRUY CẬP VÀ MẬT MÃ

  • 7.1. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng và quản lí Tên truy cập và mật mã do Chúng tôi cung cấp.
  • 7.2. Khách hàng sẽ không để bên thứ ba sử dụng Tên truy cập và/ hoặc mật mã và không được cho mượn, ủy nhiệm hay chuyển nhượng Tên truy cập và/ hoặc mật mã để làm vật đảm bảo hay nhằm làm lợi cho bên thứ ba.
  • 7.3. Trường hợp Các dịch vụ được khai thác do sử dụng Tên truy cập và/ hoặc mật mã cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng được xem là đã sử dụng Các dịch vụ bất kể thực tế là Các dịch vụ nêu trên do bên thứ ba sử dụng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về bất kể nguyên nhân gì để xảy ra việc sử dụng nêu trên.
 • ĐIỀU 8. XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được xử lý dựa trên quy định tại các Hợp đồng, thoả thuận giữa Khách hàng và chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư.

 • ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ

  Bất kì và mọi bản quyền tác giả, bản quyền thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ đều thuộc sở hữu của chủ thể đã cung cấp các quyền đó, như Chúng tôi hay đối tác của Chúng tôi. Khách hàng chỉ sử dụng toàn bộ hay một phần nền tảng do Chúng tôi cung cấp trong khuôn khổ cho phép của Chúng tôi hay đối tác của Chúng tôi, và không thực hiện các hành vi nằm ngoài khuôn khổ cho phép nêu trên vi phạm bản quyền tác giả, v.v, như sao chép, in ấn, xuất bản, công chiếu, và phân bố rộng rãi cho công chúng hoặc có bên thứ ba thực hiện các hành vi nêu trên.

 • ĐIỀU 10. TẠM NGỪNG, THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ XÓA BỎ CÁC DỊCH VỤ

  Chúng tôi có thể tạm ngưng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hay xóa bỏ Các dịch vụ vào bất kì thời điểm nào. Nếu thấy cần thiết, Chúng tôi có thể thông báo trước cho Khách hàng về các hành động nêu trên.

 • ĐIỀU 11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào về bất kì thiệt hại nào mà Khách hàng phải gánh chịu do sử dụng Các dịch vụ ngoại trừ các thiệt hại gây ra do hành vi cố ý hay bất cẩn quá mức cho phép từ phía Chúng tôi.

 • ĐIỀU 12. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

  • 12.1. Trường hợp Khách hàng gây thiệt hại cho Chúng tôi hay các đối tác của Chúng tôi, Khách hàng phải bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho Chúng tôi hay các đối tác của Chúng tôi.
  • 12.2. Nếu có phát sinh vấn đề giữa Khách hàng và bên thứ ba, Khách hàng phải chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để giải quyết vấn đề. Trường hợp Chúng tôi chịu tổn thất do các vấn đề trên, Khách hàng phải bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho Chúng tôi.
 • ĐIỀU 13. KHÔNG ỦY NHIỆM CÁC QUYỀN LỢI

  Trừ trường hợp có văn bản đồng thuận trước từ chúng tôi hoặc các đối tác của Chúng tôi, Khách hàng không được ủy nhiệm một phần hay toàn bộ các quyền lợi theo các Hợp đồng, các thoả thuận giữa Chúng tôi/đối tác của chúng tôi với Khách hàng cho bên thứ ba, không chuyển nhượng các quyền trên làm vật đảm bảo hay cho phép bên thứ ba sử dụng các quyền trên.

 • ĐIỀU 14. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không thực thi hay trì hoãn toàn bộ hay một phần Các dịch vụ vì các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, biểu tình, lũ lụt, bão, dịch bệnh, bạo động, khủng bố, chiến tranh, các đạo luật chính phủ, tình trạng gián đoạn, hư hỏng dịch vụ liên lạc hay đường truyền Internet.

 • ĐIỀU 15. THỎA THUẬN KHÁC

  • 15.1. Bất kì thông tin liên quan đến dịch vụ mà Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng đều tính vào thời điểm hiện tại, và Chúng tôi không đảm bảo gì về tính hoàn thiện, chính xác và hữu dụng của các thông tin nêu trên trong tương lai.
  • 15.2. Theo đây, Khách hàng tuyên bố và cam kết rằng Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp sau. Nếu Khách hàng bị phát hiện đã làm giả các tuyên bố và cam kết nêu trên, Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi có toàn quyền huỷ đơn đăng ký của Khách hàng và/hoặc chấm dứt dịch vụ của Khách hàng. Thêm vào đó, Khách hàng chấp thuận rằng nếu Khách hàng bị tổn thất, Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, Khách hàng không khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào trong trường hợp này.
  • 15.3. Khách hàng tuyên bố trong thời gian sử dụng Các dịch vụ, Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp sau và cam kết sẽ không trở thành đối tượng của một trong các trường hợp sau: a) Có hành vi mang tính chất phạm tội; b) Có những hành vi gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Chúng tôi và đối tác của Chúng tôi. c) Gây thiệt hại đến danh tiếng của một Chúng tôi/đối tác của Chúng tôi bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, sử dụng phương thức lừa đảo hay dùng vũ lực cản trở hoạt động kinh doanh của Chúng tôi;

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS OF ATMONLINE.VN FOR PARTNERS (“Terms”) sets forth the terms of service and cooperation between ATMONLINE.VN (“ATM”) and Customer provided by Party A. Customer confirms agreement to the content of these Terms and future amendments and supplements (if any). The two sides commit to strictly comply with and implement in the spirit of mutual trust.

 • ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

  • 1.1. “Customer” means an individual who uses our services, registers to use the service through the website atmonline.vn. 1.2. By accessing and using the services on the Website, the Customer has confirmed and agreed to our compliance with these Terms. When Customer agrees to provide us with personal information and images, it means that Customer agrees to use our services, thereby permitting ATM and Partners of ATM to use such information and images for the purposes set out in Article 2 of the Privacy Policy, through any means. 1.3. By using the Website, the Customer commits that the Customer is legal to transact with ATM and/or ATM’s partners in accordance with our internal policies and the policies of our partners and applicable regulations of Vietnamese law. 1.4. ATM reserves the right, in its sole and absolute discretion, to change and/or terminate any features of the Website, as well as to change these Terms at any time. If the Customer does not make any complaints, these changes, corrections, additions or deletions are deemed to have been accepted and will take effect immediately after being updated and posted on the Website. Services used by Customer through the Website will be changed and updated accordingly. 1.5. By filling out the form and submitting a request, creating an account or registering to use our services through the Website, the Customer understands and agrees that the Customer has established a business relationship between the Customer and ATM/ATM’s partners. Accordingly, Customer consents to ATM and ATM’s partners to send your information and images to service providers related to Customer’s request. Customer also consents to ATM and ATM’s partners to communicate with Customer or with any third party by using the information the Customer has provided to perform actions for the purpose of implementing the agreement. 1.6. Customers agree to receive all advertising information about our products, policies of ATM/ ATM’s partners from time to time related to the service, on all advertising media, without limitation in quantity and in any form as prescribed by applicable law. 1.7. By submitting and saving your information and images on the Website, the Customer allows ATM to store and otherwise process such information and images to make direct calls, send emails, and otherwise contact the Customer to discuss, provide or notify the Customer of the Customer’s request. When requesting services provided by ATM/ATM’s partners, Customer undertakes that all information provided by Customer is correct and complete, in accordance with the provisions of Vietnamese law and take responsibility for the information provided by Customer, ensuring that ATM/ATM’s partners are not subject to disputes, complaints and lawsuits about Customer’s information in any case. 1.8. ATM does not warrant that the Website and/or any services provided by ATM will meet the requirements of the Customer or warrant that the operation of this Website will not be interrupted, delayed, faulty, lost or destroyed. 1.9. Our website is a marketing platform that creates Customer contacts with loan partners. ATM are not lenders and do not make loan decisions, so ATM have no lending commitments to any person or entity. Our services are consulting on loan characteristics, consulting procedures, documents, loan conditions, support loan-related procedures for customers who register to use our service.

 • ARTICLE 2. AGREEMENTS OR CONTRACTS WITH ATM AND/OR ATM’S PARTNERS

  • 2.1. The terms in the contracts below together with (i) Customer’s request when registering to use the services provided by ATM and/or ATM’s partners and (ii) acceptance of the service by ATM and/or ATM’s partners shall constitute a complete and legally binding contract for Customer and ATM and/or ATM’s partners. Contracts include: Loan Service Contract. Asset Management Contract. Consulting Service Contract. Appendices of the above Contracts (if any). 2.2. The Contracts that the Customer enters into with ATM/ATM’s partners are posted on the Customer’s personal account. By logging in to the personal account that ATM created for the Customer when the Customer successfully registers for the service, the Customer can view and download the Contracts at any time. Accordingly, the Customer hereby agrees that, within 24 working hours from the conclusion of the Contract, if the Customer has no response to the contract, Customer commits that there will not be any complaints, lawsuits or disputes related to the content related to the Contracts as well as the method of entering into the Contract.

 • ARTICLE 3. METHOD OF TRANSACTIONS AND CONTRACT TRADE

  By clicking submit request and registering to use our services, the Customer unconditionally and irrevocably agrees that Customer have made the request to perform an electronic transaction and/or use services provided by ATM and/or ATM’s partners (including, without limitation, our consulting services or our partners’ lending services) ( “Service request”) and hereby confirm to have carefully read, understood and agreed to the following terms and conditions:

  3.1. Contracts entered into between the Customer and the respective parties (including, but not limited to, ATM and/or ATM’s partners) will come into full force and effect from the time on ATM or ATM’s partners (depending on each contract) agree to the Customer’s request, including but not limited to, by sending a Notice to the Customer via text message to the registered phone number or email, or disburse the Loan/start using the service The Loan will be disbursed to the Customer accordingly. By entering into a contract in accordance with this clause, the Customer hereby undertakes to have read, understood, agreed to and be legally bound by this contract as well as all its contents and the form shown in the documents sent by ATM and/or ATM’s partners to the Customer through the Transaction Registration Method. 3.2. For the purpose of the performance of these Contracts, “Notice” means the valid (as the case may be) valid notices/approvals/confirmations by ATM/ATM’s partners to the Customer regarding certain contents are referenced by this Terms and Contracts, which are effected in the form of text messages sent from the “ATM ONLINE” message center (or another brand or name as determined by us from time to time) and/or call directly from our Customer Service Center (or other phone number as may be changed by ATM or another designated provider from time to time and updated on the https website: //atmonline.vn (“Customer Service Center”) to mobile number and/or send an email directly to the Customer’s email address that the Customer has provided. The Customer hereby acknowledges its consent to be bound and to comply with the Notices in all cases. In the event that the Notice may for some reason contain one or more incorrect and/or erroneous information, ATM reserve the right to correct or correct such information by sending another Notice to the Customer within a reasonable time thereafter. 3.3. Depending on the Customer’s choice, the Customer may register with ATM/ATM Designated Partner on a transaction registration method to receive/send documents related to the conclusion of Contracts and Our services include but are not limited to forms such as phone, message, email… (“Transaction Registration Method”) in accordance with the information the Customer has provided in the information of the parties of this Contract. Accordingly, any Notice sent by ATM and/or a third party designated by ATM to the Customer regarding the service by means of the “Transaction Registration Method” shall be deemed to have been sent to the Customer since from the time when our phone call/message/email and/or ATM partners are received by/sent to the Customer without the Customer having any complaints or disputes later. 3.4. Customer confirms to use OTP One Time Password (“OTP Code”) provided from ATM/ATM’s partners to the Customer to verify the relevant information and is used as one of the ways of identifying the Customer. The OTP code has been sent by ATM/ATM designated partners via SMS (OTP SMS) to the customer’s mobile phone number registered with ATM/ATM designated partners. The Customer waives us all damages if ATM use this OTP in accordance with the Transaction Registration Method (as defined below) and is fully responsible for the damage that occurs when using this OTP code. This OTP will be valid for co-authentication for Contracts specified in Article 2 of these Terms. At the same time, this OTP code is also considered as the Customer’s confirmation signature on the Pawn Tracking Book and/or other archives.

 • ARTICLE 4. MONITORING

  • 4.1. We will carry out our own monitoring to determine if the Customer uses the Services in accordance with the provisions of the Agreement, ATM/ATM’s partner and applicable laws.
  • 4.2. In case, through monitoring, we determine that the customer has acted in violation of the Agreement or illegal actions, regulations of ATM/ATM’s partners, acts of violation affecting the rights and interests of ATM/other third parties or actions of a similar nature (hereinafter collectively referred to as “Violation”), ATM may refuse to provide the service or stop providing the service without prior notice to the Customer.
  • 4.3. In case, through monitoring, the Customer is found to have committed a Violation, ATM reserve the right to claim damages from the Customer if ATM or the relevant Third Party suffers a loss as a result of the Customer’s Violation. In addition, if the Customer’s Violation is malicious and intentional, ATM may take measures such as filing a lawsuit against the Customer.
 • ARTICLE 5. MAINTENANCE OF SERVICES

  Maintenance Services may or may not be performed periodically. The Customer undertakes not to complain about the suspension of the Services or the losses incurred during the maintenance period.

 • ARTICLE 6. NOTICE, CHANGE INFORMATION FROM CUSTOMERS

  • 6.1. In case the Customer cannot use the service or notice other problems related to the service, the Customer should immediately notify us.
  • 6.2. In case there is a change in service registration information, the Customer shall notify us to change its registration information. If there are problems arising from the failure of the Customer to notify to change the information, the Customer is solely responsible and any costs to handle the problem, ATM does not take any responsibility at all.
  • 6.3. In the event that ATM determines that the content of a Customer’s feedback is not appropriate, ATM reserve the right to reject such feedback in our sole discretion.
 • ARTICLE 7. MANAGE USERNAME AND PASSWORD

  • 7.1. Customer is solely responsible for the use and management of the Username and Password provided by us.
  • 7.2. The Customer shall not permit the use of the Username and/or password by third parties and shall not lend, delegate or transfer the Username and/or the password as security or for the benefit of a third party.
  • 7.3. In case the Services are exploited by using the Username and/or password provided to the Customer, Customer is deemed to have used the Services regardless of the fact that the foregoing Services are used by third parties. The customer shall be responsible for whatever cause the above use occurs.
 • ARTICLE 8. PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION

  Customer’s personal information will be processed based on the provisions of Contracts, agreements between Customer and ATM, Privacy Policy.

 • ARTICLE 9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  Any and all copyrights, commercial copyrights and other intellectual property rights in connection with the Service are owned by the entity that provided those rights, such as ATM or our ATM’s partners. Customers only use all or part of the platform provided by us within the framework of the permission of ATM or ATM’s partners, and do not perform acts that are outside the above-mentioned permitted framework to infringe copyright, etc., such as copying, printing, publishing, broadcasting, and distributing widely to the public or having a third party perform the above acts.

 • ARTICLE 10. SUSPEND, CHANGE, MODIFICATION, ADDITION AND DELETION OF SERVICES

  We may suspend, change, modify, add or delection the Services at any time. If necessary, ATM may notify the Customer in advance of the above actions.

 • ARTICLE 11. DISCLAIMER

  ATM are not responsible for any damages suffered by the Customer as a result of the use of the Services, except for damages caused by willful acts or gross negligence on our part.

 • ARTICLE 12. RESPONSIBILITY FOR DAMAGES

  • 12.1. In the event that the Customer causes damage to ATM or ATM’s partners, the Customer must compensate for any actual damages incurred to ATM or ATM’s partners.
  • 12.2. If there is a problem between the Customer and a third party, the Customer shall be responsible and at all costs to resolve the problem. In the event that ATM suffer a loss due to the above issues, the Customer must compensate ATM for any actual damages incurred.
 • ARTICLE 13. NO AUTHORIZATION OF RIGHTS

  Except with prior written consent from ATM or ATM’s partners, Customer may not delegate all or part of the rights under the Contracts, the agreements between ATM/ATM’s partners and the Customer to a third party, not transfer the above rights as a security or allow third parties to use the above rights.

 • ARTICLE 14. FORCE MAJEURE

  We are not responsible for failure to perform or delay in whole or in part the Services for reasons beyond Our control including, but not limited to, natural disasters, fires, earthquakes, protests, floods, hurricanes, epidemics, riots, terrorism, wars, government laws, disruptions, disruptions to telecommunications services or Internet lines.

 • ARTICLE 15. OTHER TERMS

  • 15.1. Any information related to the service that We / Our partners provide to the Customer is calculated at the present time, and We make no warranties as to the completeness, accuracy or usefulness of the foregoing information in the future.
  • 15.2. Hereby, Customer represents and undertakes that Customer does not fall into one of the following cases. If the Customer is found to have falsified the above statements and commitments, ATM/ATM’s partners have the right to cancel the Customer’s application and/or terminate the Customer’s service in our sole discretion. In addition, Customer agrees that if Customer suffers a loss, Customer will be fully responsible, Customer will not complain, dispute ATM for any damages in this case.
  • 15.3. The Customer declares that during the use of the Services, the Customer does not fall into one of the following cases and undertakes not to become the subject of one of the following cases: a) Committing criminal acts; b) There are acts that harm the rights and interests of ATM and ATM’s partners. c) Damage the reputation of one of ATM/ATM’s partners by spreading false information, using deceptive methods or using force to impede our business operations.